Ministerstwo

Ministerstwa

Ministerstwo to urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.

Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – w rządzie Mateusza Morawieckiego istnieje 16 ministerstw:

Ministerstwo Aktywów Państwowych (aktywa państwowe; gospodarka złożami kopalin; łączność)
Ministerstwo Edukacji i Nauki (oświata i wychowanie; szkolnictwo wyższe i nauka)
Ministerstwo Finansów (budżet; finanse publiczne; instytucje finansowe)
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (rozwój regionalny)
Ministerstwo Infrastruktury (gospodarka morska; gospodarka wodna; transport; żegluga śródlądowa)
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (energia; klimat; środowisko)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
Ministerstwo Obrony Narodowej (obrona narodowa)
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (praca; rodzina; zabezpieczenie społeczne)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (rolnictwo; rozwój wsi; rybołówstwo; rynki rolne)
Ministerstwo Rozwoju i Technologii (budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka)
Ministerstwo Sportu i Turystyki (kultura fizyczna; turystyka)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (sprawy zagraniczne)
Ministerstwo Sprawiedliwości (sprawiedliwość)
Ministerstwo Zdrowia (zdrowie)

Ponadto status zbliżony do ministerstwa posiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, obecnie odpowiedzialna m.in. za obsługę Ministra Cyfryzacji (informatyzacja) oraz Ministra do Spraw Unii Europejskiej (członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej).