Urzędy

Urząd

Urząd to zespół osób i środków (finansowych, rzeczowych) zapewniających realizację zadań organów państwowych i samorządowych. W prawie administracyjnym występuje w trzech znaczeniach: jako zwyczajowa nazwa zespołu kompetencji np. urząd prezydenta, urząd wojewody, urząd burmistrza, jako element nazwy organu administracji publicznej np. Prezes Urzędu Patentowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego, jako aparat pomocniczy …