Urząd pracy

Urzędy pracy

Urząd pracy to instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

Rejestracja osoby bezrobotnej w urzędzie pracy

Rejestracja osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy wiąże się z dostępem danej osoby do szeregu świadczeń. Należą do nich:

ubezpieczenie zdrowotne (ew. również dla małżonka),
zasiłek dla bezrobotnych (zatrudnienie przynajmniej rok przez ostatnie 18 miesięcy, w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia),
wsparcie finansowe (dodatek aktywizacyjny, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej),
ułatwienia w podjęciu pracy (szkolenia, konsultacje, pośrednictwo, doradztwo).

Osoba rejestrująca się w Powiatowym Urzędzie Pracy musi spełnić następujące warunki:

ukończony 18. rok życia,
brak zarejestrowanej działalności gospodarczej,
nie jest w posiadaniu samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha,
nie posiada przychodów podlegających opodatkowaniu z działalności rolnej,
nie jest aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego),
nie otrzymuje następujących świadczeń socjalnych:
emerytura,
renta socjalna,
renta szkoleniowa,
renta z tytułu niemożności podjęcia pracy,
zasiłek chorobowy,
zasiłek macierzyński,
zasiłek przedemerytalny,
świadczenie przedemerytalne,
świadczenie rehabilitacyjne.