Urząd

Urzędy

Urząd to zespół osób i środków (finansowych, rzeczowych) zapewniających realizację zadań organów państwowych i samorządowych.

W prawie administracyjnym występuje w trzech znaczeniach:

jako zwyczajowa nazwa zespołu kompetencji np. urząd prezydenta, urząd wojewody, urząd burmistrza,
jako element nazwy organu administracji publicznej np. Prezes Urzędu Patentowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego,
jako aparat pomocniczy organu administracji publicznej np. Urząd Gminy, Urząd Miasta i Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, urząd celno-skarbowy, Urząd Skarbowy.

Pojęcia urzędu nie należy utożsamiać z organem, czyli wyodrębnioną komórką organizacyjną aparatu państwowego, pełniącą określone funkcje w dziedzinie życia społecznego.

Wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk urzędniczych

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która:

jest obywatelem polskim,
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
cieszy się nieposzlakowaną opinią,
posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk kierowniczych urzędniczych

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku kierowniczym urzędniczym może być osoba, która:

jest obywatelem polskim,
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
cieszy się nieposzlakowaną opinią,
posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
posiada wykształcenie wyższe.